โครงสร้างการบริหารกรรมการประจำคณะ

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ปัจจุบัน


   

  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ

คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 

                                             ผศ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด              อาจารย์ ดร.จิตติมา  ปัญญาพิสิทธิ์       อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์          อาจารย์ธนเทพ  ศิริพัลลภ

รองคณบดีวิชาการและวิจัย             รองคณบดีวางแผนและพัฒนา            รองคณบดีกิจการนักศึกษา               รองคณบดี ผู้อำนวยการ                                                                                                                   และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู             รร.สาธิตมหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                              ราชภัฏราชนครินทร์                                                                                                


  

                                                                           นางสาววรภัค  จ้อยจินดา                                                                               หัวหน้าสำนักงาน

 

ฮิต: 998