หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

ปริญญาตรี 

 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

สาขาวิชาภาษาจีน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

 

ฮิต: 275