ประวัติความเป็นมาของคณะครุศาสตร์

   

คณะครุศาสตร์เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จึงนับได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เริ่มต้นมาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2483 ชื่อว่า โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.)

  • พ.ศ. 2485 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา เปิดสอนหลักสูตรครูประชาบาล (ป.ป.)
  • พ.ศ. 2493 เปิดสอนหลักสูตรครูมูล
  • พ.ศ. 2494 เปิด สอนหลักสูตรฝึกหัดครูประถม ซึ่งเป็นการเปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครู ป.ป. หญิงเป็นครั้งแรกในส่วนภูมิภาค ในระยะนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสถานที่ทดลอง ปรับปรุงส่งเสริมการศึกษา โดยความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศ ได้แก่
  1. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
  2. องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งอนามัยโลก (WHO)
  3. องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USOM)

พ.ศ. 2498 ได้ เปลี่ยนชื่อ เป็น โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา สังกัดกรมการฝึกหัดครู มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็นหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) แทนหลักสูตร ป.ป. และรับนักศึกษาชายเข้าเรียนด้วย

วันที่ 1 ตุลาคม 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา ได้รับการสถาปนา เป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นต้น และประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง

พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้ เปิดสอน นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นคณะวิชา ได้แก่ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาครุศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิชา ได้แก่ หัวหน้าคณะวิชา คณะวิชาครุศาสตร์ได้พัฒนามาจากหมวดวิชาการศึกษาเดิม แบ่งออกเป็น ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิชาการอนุบาลศึกษา ภาควิชาทดสอบและวัดผลการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ต่อมา ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการได้ย้ายมาจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์มาสังกัดคณะครุศาสตร์

พ.ศ. 2527 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับ 2) เปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ ระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) และสาชาวิชาการศึกษา (ค.บ.)
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชภัฏตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 วิทยาลัย ครูฉะเชิงเทราจึงได้เปลี่ยนเป็น สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา และได้ปรับปรุงการบริหารงานในรูปแบบอุดมศึกษา เปลี่ยนชื่อคณะวิชา เป็นคณะ มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด คณะวิชาครุศาสตร์จึงเปลี่ยนเป็นคณะครุศาสตร์ 
ในปี พ.ศ. 2542 ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารภายในคณะจากภาควิชา เป็นการบริหารวิชาการแบบโปรแกรมวิชา ในระยะแรกคณะครุศาสตร์มี 7 โปรแกรมวิชา และ 1 สาขา วิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ และโปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา และ สาขาวิชาทดสอบและการวิจัย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 สถาบันได้มีนโยบายให้สาขาวิชาการศึกษาทั้งหมดมาสังกัดคณะครุศาสตร์ จึงมีโปรแกรมวิชาเพิ่มอีก 6 โปรแกรมวิชา รวมเป็น 13 โปรแกรมวิชา 1 สาขาวิชา ดังนี้

1. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
3. โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
4. โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา 
5. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
6. โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
7. โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา 
8. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
9. โปรแกรมวิชาภาษาไทย
10. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
11. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
12. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
13. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
14. สาขาวิชาทดสอบและการวิจัย

ปี พ.ศ. 2547 ได้ปรับหลักสูตรการผลิตครูเป็นหลักสูตรพื้นฐานการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) เป็นการผลิตครูให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทำให้คณะครุศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป และ ต่อมาในปี พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัย ได้มีนโยบายให้เปลี่ยนจากโปรแกรมมาเป็นสาขาวิชาแทน โดยแบ่งเป็น 10 สาขา กับ 4 กลุ่ม วิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5. สาขาวิชาภาษาไทย
6. สาขาวิชาสังคมศึกษา
7. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
10. สาขาวิชาภาษาจีน
11. กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษาและบริหารการศึกษา
12. กลุ่มวิชาทดสอบและวัดผลการศึกษา
13. กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
14. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

 

ปรัชญา

 

สร้างครูดี  มีความรู้  สู่สังคม

 

วิสัยทัศน์

 

ผลิต พัฒนาครูด้วยนวัตกรรมและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

 

อัตลักษณ์

 

 เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการสอน และมีคุณธรรม

 

พันธกิจ

 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามพระราโชบาย มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ นำความรู้คู่คุณธรรมประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านศาสตร์การศึกษา

2. สร้างงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีบนฐานทรัพยากรชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. บริการวิชาการ พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. ทำนุบำรุง เสริมสร้างคุณค่า สืบสานศิลปวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย

5. พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ผ่านเครือข่ายการทำงานทางวิชาการที่สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้มแข็งทั้งภายในและภายนอก

7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับภาคตะวันออก

 

 

ฮิต: 1064