คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง"รองศาสตราจารย์" และ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ข่าวโดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ภาพถ่ายโดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ฮิต: 52