دانلود آهنگ جديد

 

 

ภาพกิจกรรม

กระดานดำเกมส์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ นำทีม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เปิดกิจกรรมกระดานดำเกมส์ ประจำปี 2560 ขอบคุณภาพจาก เพจสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

   

โครงการเตรียมความพร้อมรับรองการประเมินตนเองสัญจร ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

   

โครงการสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

   

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 อาจารย์เนติมา พัฒนกุล ประธานสาขาวิชาภาษาไทย นำคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงานที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย"เรียนรู้อดีตสืบสาน คติชนชาวสยาม ตามแนวพระราชดำริ" เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้รับความรู้ที่หลากหลาย สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอ

   

การบรรยาย หัวข้อ "ปลุกพลังความสุขสนุกกับงาน สำราญกับชีวิตคิดบวก"

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา8.30 การบรรยาย หัวข้อ "ปลุกพลังความสุขสนุกกับงาน สำราญกับชีวิตคิดบวก" โดยวิทยากร : ครูคะเณยะ อ่อนนาง ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

งานแข่งขันวิชาการสำหรับนักเรียน

ในวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30-12.00 งานแข่งขันวิชาการสำหรับนักเรียน

   

พิธีประกาศเกียรติคุณในวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

ในวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ในเวลา 12.30 - 14.00 พิธีประกาศเกียรติคุณ - อาจารย์อาวุโสที่ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา - มอบเกียรติบัตรแด่อาจารย์อาวุโสที่ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย - ตัวแทนนักศึกษากล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสวันครู - มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ

   

การแสดงจากนักศึกษา 9 สาขา(เน้นความสร้างสรรค์ เหมาะสมกับความเป็นครู)

วัน พุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 ในเวลา 14.00 - 15.30 การแสดงจากนักศึกษา 9 สาขา(เน้นความสร้างสรรค์ เหมาะสมกับความเป็นครู)

   

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในชุมชนท้องถิ่น

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในชุมชนท้องถิ่นค่ายเสริมทักษะทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปีที่ 6 ณ อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (อ.บางคล้า) วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

   

เตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC

วันที่ 20 มกราคม 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์จัดอบรมแนวทางการทำข้อสอบ TOEIC เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร อ. คชา ปรีประดิษฐ์ และ อ.สุเมธ. เอี่ยมไกรอมร ณ ห้องประชุมชั้น 4. อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (อ.บางคล้า)

   

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับชั้นเรียนและพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. อ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดีวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับชั้นเรียนและพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) บรรยายโดย รศ.ดร. มนตรี แย้มสิกรและอ. สิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน จัดโดย สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 20-21 มกราคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาว

   

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3

วันที่ 19 มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมนันทนาการ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมฐานจำนวน 7 ฐาน ได้แก่ เงื่อน ทิศ ชิมรส ดมกลิ่น ทรงตัว โยนบอล และล้วงไห โดยลูกเสือและเนตรนารีสำรองได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐาน การรักษาวินัย ความกล้าหาญ อดทน ระบบหมู่ ความสามัคคี และการช่วยเหลือผู้อื่น

   

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ภาพบรรยากาศการเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ ในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.บางคล้า

   

โครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ เวลา 9.00 น. อ.ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมาย อ.ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพ และ อ.วรุตม์ กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีกิจการนักศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ”สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 256

   

โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนรู้ : แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning ณ ห้องเจ้าพระยา อาคาร ๗ บัณฑิตศึกษา จัดงานโดย สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

มื่อวันเสาร์ที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนรู้ : แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning ณ ห้องเจ้าพระยา อาคาร ๗ บัณฑิตศึกษา โดยวิทยากร ดร. เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ , อาจารย์ชญากาณฑ์ ขันธ์แก้ว และ Ms. Gladys Caga-anan Fuentes จัดงานโดย สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

   

  • หลักสูตรปริญญาตรี

  • หลักสูตรปริญญาโท

  • กลุ่มวิชา

  • หลักสูตร ป.บัณฑิต

    วิชาชีพครู

 

(Admin)